Русский |

Протоколы собраний акционеров

Протокол собрания акционеров от 24.04.2017

10.07.2017

ПРОТОКОЛ №01/17
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода"

(надалі по тексту - "Товариство")

 

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1.

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:24 квітня 2017 року, час початку – 10-00, час закінчення – 12-00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства:  18 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства:зареєстровано 2 особи із загальною кількістю 43968голосів – 80,70%, від загальної кількості голосів.

Кворум Загальних зборів акціонерів Товариства: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно не менше 50 відсотків голосів. Зареєстровано 43968 голосів – 80,70% від загальної кількості голосів. Кворум існує.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства – Купчинецька Аліса Сергіївна, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства – Сапронов Олег Віталійович.

Склад лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 1 особи – Чернобай Наталії Петрівни.

 

Присутні учасники Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): акціонери Товариства.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1.          Про обрання лічильної комісії.

2.          Про обрання голови та секретаря зборів.

3.          Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.

4.          Проприведення у відповідність до чинного законодавства України, Статуту Товариства.

5.          Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

6.          Звіт виконавчого органупро результати діяльності Товариства за 2016рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

7.          Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

8.          Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

9.          Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.

10.      Вирішення питання щодо залучення фінансування для поповнення обігових коштів.

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1 Про обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Бруя ВіталіяВіталійовича, якийзазначив, що для проведення зборів необхідно обрати Лічильну комісію.

УХВАЛИЛИ:

Створити Лічильну комісію у складі 1 особи та обрати до складу Лічильної комісії Чернобай Наталію Петрівну.

Голосували по питанню "Про обрання лічильної комісії":

Форма голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос"

"За" –  43968 голосів, що становить  100% від загальної кількості голосів, кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" –  0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" –  0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

ПИТАННЯ №2 Про обрання голови та секретаря зборів.

СЛУХАЛИ: Бруя ВіталіяВіталійовича, якийзазначив, що для проведення зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою зборів Купчинецьку Алісу Сергіївну, секретарем зборів Сапронова Олега Віталійовича.

Голосували по питанню "Про обрання голови та секретаря зборів":

Форма голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос"

"За" –  43968 голосів, що становить  100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" –  0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" –  0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

ПИТАННЯ №3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.

СЛУХАЛИ: Голову зборівКупчинецьку Алісу Сергіївну, яка зазначила, що для проведення зборів необхідно затвердити регламент зборів та порядок голосування на зборах.

УХВАЛИЛИ:

3.1. Затвердити наступний регламент зборів: звіти і доповіді - до 15 хвилин,  виступи і відповіді на запитання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом голови зборів.

3.2. Затвердити порядок голосування на зборах: форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

Голосували по питанню "Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах":

Форма голосування – відкрите за принципом "одна акція – один голос"

"За" –  43968 голосів, що становить  100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

ПИТАННЯ №4.Проприведення у відповідність до чинного законодавства України, Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборівКупчинецьку Алісу Сергіївну, яка доповіла, що у зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно привести Статут Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

УХВАЛИЛИ: привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про Акціонерні товариства» та вимог чинного законодавства України.

Голосували по питанню "Проприведення у відповідність до чинного законодавства України, Статуту Товариства."

Форма голосування – відкрите за принципом "одна акція – один голос"

"За" –  43968 голосів, що становить  100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

ПИТАННЯ №5.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: Бруя ВіталіяВіталійовича, який доповів, що у зв’язку із прийняттям рішення про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про Акціонерні товариства» та вимог чинного законодавства України, необхідно затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що пропонується, доручити Фінансовому директору Товариства Купчинецькій Алісі Сергіївні підписати нову редакцію Статуту.  Здійснити реєстрацію нової редакції Статуту в органах державної реєстрації.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновану нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Фінансовому директору Товариства Купчинецькій Алісі Сергіївні, підписати нову редакцію Статуту Товариства. Здійснити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації.

Голосували по питанню "Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.".

Форма голосування – відкрите за принципом "одна акція – один голос"

"За" –  43968 голосів, що становить  100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

ПИТАННЯ № 6. Звіт виконавчого органу товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Бруя ВіталіяВіталійовича, якийзачитав звіт виконавчого органу товариства, Генерального директора Кривов’язаДенисаВасильовича,про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

За даними Державного комітету статистики, у 2016 р. в промисловості України зафіксовано зростання виробництва на 3%. Зокрема, зростання відбулося за рахунок показників харчової промисловості, та відбулось нарощування виробництва м'яса птиці, соняшникової олії  та вершкового масла.

Незважаючи на зафіксоване зростання економіки минулий рік був складним для ведення виробничо-господарської діяльності Товариства, та загальні умови для ведення бізнесу не покращились.

Середосновних критеріїв, що мали значний вплив на діяльність Товариства буливисокі ціни на енергетичні ресурси, підвищення тарифів і відсутність стабільного курсу гривні.

Окрім того, мали місце і збільшення конкуренції з боку інших підприємств, які здійснюють виробництво кондитерських виробів.

Розвиток промисловості не стримувала жорстка монетарна політика НБУ, а також надмірна видаткова частина державного бюджету, яка вимагала посиленого тиску на бізнес. Відбувалась і фактична девальвація національної валюти, що негативно вплинуло на ділову активністьв країні.

Зазначеніобставинихоча і мали впливна діяльність Товариства, однак за результатами 2016 р. значення чистого прибутку Товариства склало –4001тис. грн.

 

Основні показники звіту про фінансові результати подано у таблиці.

Найменуванняпоказника

період

звітний(2016р.)

попередній(2015р.)

Усьогоактивів

179520

160376

Основнізасоби(залишковавартість)

34296

36554

Довгостроковіфінансовіінвестиції

-

-

Запаси

34982

29449

Сумарнадебіторськазаборгованість

109297

92607

Грошовікоштитаїхеквіваленти

296

976

Нерозподіленийприбуток

15618

11811

Власнийкапітал

76649

74775

Статутнийкапітал

30403

30403

Довгостроковізобов'язання

-

-

Поточнізобов'язання

92871

85601

Чистийприбуток(збиток)

4001

3879

Середньорічнакількістьакцій(шт.)

-

-

Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду(шт.)

-

-

Загальнасумакоштів, витраченихнавикупвласнихакційпротягомперіоду

-

-

Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду(осіб)

826

884

 

УХВАЛИЛИ:

6.1. Затвердити звіт виконавчого органупро результати діяльності Товариства за 2016 рік.

6.2. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Голосували по питанню "Звіт виконавчого органу товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту":

Форма голосування – відкрите за принципом "одна акція – один голос"

"За" –  43968 голосів, що становить  100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

ПИТАННЯ № 7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Бруя ВіталіяВіталійовича, який зачитав річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік (додаток №1).

УХВАЛИЛИ:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016рік.

Голосували по питанню "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік":

Форма голосування – відкрите за принципом "одна акція – один голос"

"За" –  43968 голосів, що становить  100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

ПИТАННЯ №8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016рік.

СЛУХАЛИ: Голову зборівКупчинецьку Алісу Сергіївну, яка доповіла про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 р., накопичувальний нерозподілений прибуток у балансі Товариства становить 15618тис. грн., утому числі чистий прибуток товариства за 2016р., що становить 4001тис. грн.

Купчинецька Аліса Сергіївна запропонувала не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства у 2016р., що дозволить концентрувати дані інвестиції на одному об’єкті, збільшуючи виробництво.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за результатами 2016р., та реінвестувати прибуток Товариства у сумі 4001тис. грн.

Не здійснювати розподілу прибутку Товариства за 2016рік.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016рік":

Форма голосування – відкрите за принципом "одна акція – один голос"

"За" –  43968 голосів, що становить  100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

ПИТАННЯ №9Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборівКупчинецьку Алісу Сергіївну, яка зазначила, що розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу Товариства становить не менше 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік. Чистий прибуток Товариства склав 4001тис. грн. Таким чином, відрахуванню до резервного капіталу підлягає не менше 200,05 тис. грн. Запропоновано здійснити відрахування до резервного капіталу в розмірі 210,00 тис. грн.

УХВАЛИЛИ:Здійснити відрахування до резервного капіталу товариства в розмірі 210,00 тис. грн.

Голосували по питанню " Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства".

Форма голосування – відкрите за принципом "одна акція – один голос"

"За" –  43968 голосів, що становить  100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

ПИТАННЯ №10Вирішення питання щодо залучення фінансування для поповнення обігових коштів.

 

СЛУХАЛИ: Голову ЗборівКупчинецьку Алісу Сергіївну, яка повідомила про необхідність залучення фінансування для поповнення обігових коштів Товариства та/або здійснення рефінансування поточних кредитних зобов’язань Товариства. Акціонерам запропоновано розглянути питання про погодження укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код 14282829, далі – «Банк», який надав найбільш сприятливу кредитну пропозицію, двох кредитних договорів про відкриття кредитних ліній із загальним лімітом, що не перевищує 40 000 000,00 грн.

З метою забезпечення кредитних зобов’язань перед Банком,дозволити укласти Товариству іпотечні договори/договори застави, та надати у іпотеку/заставу Банку, повністю або частково, наступне майно, заставною вартістю за погодженням із Банком:

1)                 комплекс нерухомості, загальною площею 1781,2 кв.м.,  розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка (колишня Фрунзе), буд 99 А, реєстраційний номер об’єкта: 159054232222;

2)                 земельна ділянка, площею 0,7572 га, розташована за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99 А, кадастровий № 3222210100:01:092:0003, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 158501532222;

3)                 комплекс нерухомості, загальною площею 1112,8 кв.м., розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99/1, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 158688032222;

4)                 комплекс нерухомості, що складається з  літ. Л – 1273,2 кв.м., літ.  З – 539,4 кв.м., літ.  К – 1528 кв.м., розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99/2, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 130663732222;

5)                 нежитлова будівля, що складається з літ. Ф, Ф1, загальною площею 3474,5 кв.м., розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99/3, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 158964832222;

6)                 нежитлова будівля, загальна площа 7057 кв.м., розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99, реєстраційний номер об’єкта 170538632222;

7)                 обладнання кондитерської фабрики, кількість та конкретний перелік якого буде погоджений підписантом від імені Товариства із Банком, балансовою вартістю не більше 3 000 000,00 гривень, яке знаходиться за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99;

8)                 товари в обороті, балансовою вартістю не більше 15 000 000,00 гривень, кількість та конкретний перелік яких буде погоджений підписантом від імені Товариства із Банком, що знаходяться за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99, 99а, 99/1, 99/2,99/3.

Надати повноваження Генеральному директору Кривов’язу Денису Васильовичу або уповноваженій ним особі, на підставі відповідної довіреності, укласти від імені Товариства із ПАТ «ПУМБ» два кредитних договори про відкриття кредитних ліній із загальним лімітом, що не перевищує 40 000 000,00 грн., договори застави рухомого майна та застави товарів в обороті, іпотечні договори щодо майна, вказаного у цьому рішенні, із правом підписувати усі необхідні для цього документи, а також наділити Генерального директора Кривов’яза Дениса Васильовича або уповноважену ним на підставі довіреності особу правом самостійно на власний розсуд погоджувати від імені Товариства із Банком остаточні договірні умови, в т. ч. (але не виключно) узгоджувати розмір кожної кредитної лінії в межах погодженого цим рішенням загального ліміту фінансування, розмір відсоткової ставки, комісій та платежів за договором, строки кредитування,  кількість, детальний перелік та заставну вартість нерухомості, обладнання та товарів в обороті, які передаються у заставу/іпотеку Банку, без необхідності отримувати окреме погодження загальних зборів акціонерів.

 

УХВАЛИЛИ:

Погодити залучення фінансування для поповнення обігових коштів Товариства та/або для здійснення рефінансування поточних кредитних зобов’язань Товариства. Погодити укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код 14282829, далі – «Банк», який надав найбільш сприятливу кредитну пропозицію, двох кредитних договорів про відкриття кредитних ліній із загальним лімітом, що не перевищує 40 000 000,00 грн.

З метою забезпечення кредитних зобов’язань перед Банком,дозволити укласти Товариству іпотечні договори/договори застави, та надати у іпотеку/заставу Банку, повністю або частково, наступне майно, заставною вартістю за погодженням із Банком:

1)                 комплекс нерухомості, загальною площею 1781,2 кв.м.,  розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка (колишня Фрунзе), буд 99 А, реєстраційний номер об’єкта: 159054232222;

2)                 земельна ділянка, площею 0,7572 га, розташована за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99 А, кадастровий № 3222210100:01:092:0003, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 158501532222;

3)                 комплекс нерухомості, загальною площею 1112,8 кв.м., розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99/1, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 158688032222;

4)                 комплекс нерухомості, що складається з  літ. Л – 1273,2 кв.м., літ.  З – 539,4 кв.м., літ.  К – 1528 кв.м., розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99/2, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 130663732222;

5)                 нежитлова будівля, що складається з літ. Ф, Ф1, загальною площею 3474,5 кв.м., розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99/3, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 158964832222;

6)                 нежитлова будівля, загальна площа 7057 кв.м., розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99, реєстраційний номер об’єкта 170538632222;

7)                 обладнання кондитерської фабрики, кількість та конкретний перелік якого буде погоджений підписантом від імені Товариства із Банком, балансовою вартістю не більше 3 000 000,00 гривень, яке знаходиться за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99;

8)                 товари в обороті, балансовою вартістю не більше 15 000 000,00 гривень, кількість та конкретний перелік яких буде погоджений підписантом від імені Товариства із Банком, що знаходяться за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Ставˊянка (колишня Фрунзе), буд. 99, 99а, 99/1, 99/2,99/3.

Надати повноваження Генеральному директору Кривов’язу Денису Васильовичу або уповноваженій ним особі, на підставі відповідної довіреності, укласти від імені Товариства із ПАТ «ПУМБ» два кредитних договори про відкриття кредитних ліній із загальним лімітом, що не перевищує 40 000 000,00 грн., договори застави рухомого майна та застави товарів в обороті, іпотечні договори щодо майна, вказаного у цьому рішенні, із правом підписувати усі необхідні для цього документи, а також наділити Генерального директора Кривов’яза Дениса Васильовича або уповноважену ним на підставі довіреності особу правом самостійно на власний розсуд погоджувати від імені Товариства із Банком остаточні договірні умови, в т. ч. (але не виключно) узгоджувати розмір кожної кредитної лінії в межах погодженого цим рішенням загального ліміту фінансування, розмір відсоткової ставки, комісій та платежів за договором, строки кредитування,  кількість, детальний перелік та заставну вартість нерухомості, обладнання та товарів в обороті, які передаються у заставу/іпотеку Банку, без необхідності отримувати окреме погодження загальних зборів акціонерів.

Голосували по питанню " Вирішення питання щодо залучення фінансування для поповнення обігових коштів."

Форма голосування – відкрите за принципом "одна акція – один голос"

"За" –  43968 голосів, що становить  100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить  0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Голова загальних

зборів                                                 _______________     /Купчинецька Аліса Сергіївна/

 

Секретар загальних

зборів                                                _______________     /Сапронов Олег Віталійович/

«Кондитерская фабрика «Лагода» — вкусная территория»