Русский |

Объявления о собрании акционеров

Объявление о собрании акционеров 29.05.2015

07.05.2015

Шановні  акціонери  ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!

 

Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода" (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99.) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів, які відбудуться  29.05.2015 року о 10-00 за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

1.          Про обрання лічильної комісії.

2.          Про обрання голови та секретаря зборів.

3.          Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.

4.          Звіт виконавчого органупро результати діяльності Товариства за 2014рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5.          Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014рік.

6.          Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014рік.

7.          Про вирішення питання, щодо приведення у відповідність розміру резервного капіталу Товариства.

8.          Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів наглядової ради;

9.          Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

10.      Про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

11.      Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

12.      Про затвердження рішення про анулювання викуплених облігацій ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода».

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25.05.2015 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 27.04.2015 р. по 28.05.2015 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16-00 за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Кривов'яз Денис Васильович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 393-79-92.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2014 р.

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

245709

112081

Основні засоби

39046

41650

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

12251

17888

Сумарна дебіторська заборгованість

59120

46750

Грошові кошти та їх еквіваленти

260

2799

Нерозподілений прибуток

7962

7962

Власний капітал

73078

74820

Статутний капітал

30403

30403

Довгострокові зобов'язання

1625

1625

Поточні зобов'язання

37378

40868

Чистий прибуток (збиток)

521

4975

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

865

996

 

 

Генеральний директор                                                                                                                          Кривов’яз Д.В.

«Кондитерская фабрика «Лагода» — вкусная территория»