Русский |

Объявления о собрании акционеров

Объявление о собрании акционеров 20.04.2016

17.03.2016

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

1.          Про обрання лічильної комісії.

2.          Про обрання голови та секретаря зборів.

3.          Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.

4.          Звіт виконавчого органупро результати діяльності Товариства за 2015рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5.          Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015рік.

6.          Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015рік.

7.          Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.

8.          Про перезатвердження основних показників діяльностітовариства за 2014 рік.

9.          Провирішення питання, щодо внесення змін до реєстраційних та правовстановлюючих документів Товариства у зв’язку з перейменуванням вулиці місцезнаходження Товариства.

10.      Про внесення змін до статуту Товариства.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14.04.2016р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 18.03.2016р. по 19.04.2016р. у робочі дні в час з 10-00 по 16-00 за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Кривов'яз Денис Васильович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 393-79-92.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2015р.

Найменуванняпоказника

період

звітний(2015р.)

попередній(2014 р.)

Усьогоактивів

160376

112081

Основнізасоби(залишковавартість)

36554

39046

Довгостроковіфінансовіінвестиції

 

-

Запаси

29449

12251

Сумарнадебіторськазаборгованість

92607

59120

Грошовікоштитаїхеквіваленти

976

260

Нерозподіленийприбуток

11811

7962

Власнийкапітал

74775

73078

Статутнийкапітал

30403

30403

Довгостроковізобов'язання

 

1625

Поточнізобов'язання

85601

37378

Чистийприбуток(збиток)

3879

521

Середньорічнакількістьакцій(шт.)

-

-

Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду(шт.)

-

-

Загальнасумакоштів, витраченихнавикупвласнихакційпротягомперіоду

-

-

Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду(осіб)

884

865

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52(2306)від 17.03.2016р.

 

Генеральний директор                                                                                                                          Кривов’яз Д.В.

«Кондитерская фабрика «Лагода» — вкусная территория»