Русский |

Объявления о собрании акционеров

Объявление о собрании акционеров 24.04.2017

22.03.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

1.       Про обрання лічильної комісії.

2.       Про обрання голови та секретаря зборів.

3.        Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.

4.        Проприведення у відповідність до чинного законодавства України, Статуту Товариства.

5.       Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

6.       Звіт виконавчого органупро результати діяльності Товариства за 2016рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

7.       Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

8.       Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

9.       Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.

10.    Вирішення питання щодо залучення фінансування для поповнення обігових коштів.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2016р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 22.03.2016р. по 23.04.2016р. у робочі дні, з 10-00 по 16-00, за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами та проектами документів – Кривов'яз Денис Васильович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 393-79-92.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2016 р.

Найменуванняпоказника

період

звітний(2016р.)

попередній(2015р.)

Усьогоактивів

179520

160376

Основнізасоби(залишковавартість)

34296

36554

Довгостроковіфінансовіінвестиції

-

-

Запаси

34982

29449

Сумарнадебіторськазаборгованість

109297

92607

Грошовікоштитаїхеквіваленти

296

976

Нерозподіленийприбуток

15618

11811

Власнийкапітал

76649

74775

Статутнийкапітал

30403

30403

Довгостроковізобов'язання

-

-

Поточнізобов'язання

92871

85601

Чистийприбуток(збиток)

4001

3879

Середньорічнакількістьакцій(шт.)

-

-

Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду(шт.)

-

-

Загальнасумакоштів, витраченихнавикупвласнихакційпротягомперіоду

-

-

Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду(осіб)

826

884

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55(2560) від 22.03.2017 р.

 

 

Генеральний директор                                                                                                                          Кривов’яз Д.В.

«Кондитерская фабрика «Лагода» — вкусная территория»