Русский |

Объявления о собрании акционеров

Объявление о собрании акционеров 30.04.2018

30.03.2018

Шановні  акціонери  ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!

 

Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода" (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99.) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  30.04.2018 року о 10-00 за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

1.      Про обрання лічильної комісії.

2.      Про обрання голови та секретаря зборів.

3.      Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.

4.      Звіт виконавчого органупро результати діяльності Товариства за 2017рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5.      Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

6.      Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

7.      Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.

8.      Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

9.      Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2018 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, в період з 29.03.2018 р. по 29.04.2018 р. у робочі дні, з 10-00 по 16-00, за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі, та на сайті www.lagoda.com.ua.Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами та проектами документів – Кривов'яз Денис Васильович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Телефон для довідок: (044) 393-79-92.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2017 р.

Найменуванняпоказника

період

звітний(2017р.)

попередній(2016р.)

Усьогоактивів

185115

179520

Основнізасоби(залишковавартість)

32451

34296

Довгостроковіфінансовіінвестиції

-

-

Запаси

67257

34982

Сумарнадебіторськазаборгованість

82560

109297

Грошовікоштитаїхеквіваленти

1567

296

Нерозподіленийприбуток

16478

15618

Власнийкапітал

75638

76649

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

30403

30403

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

20007

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

89467

92871

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1070

4001

Середньорічнакількістьакцій(шт.)

54485

-

Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду(шт.)

-

-

Загальнасумакоштів, витраченихнавикупвласнихакційпротягомперіоду

-

-

Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду(осіб)

804

826

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

19,64

-

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 62 від 30.03.2018 р.

 

 

Генеральний директор                                                                                                                          Кривов’яз Д.В.

«Кондитерская фабрика «Лагода» — вкусная территория»