Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Кривов'яз Денис Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.02.2014
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2013 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32967502
1.4 Місцезнаходження емітента
09200, м. Кагарлик, Кагарлицький р-н, Київська обл., Фрунзе, 99
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0443937992 0443937992
1.6 Електронна поштова адреса емітента
yurist@zagora.kiev.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.02.2014
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці lagoda.com.ua в мережі Інтернет 20.02.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки:
4в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iнших цiнних паперiв емiтентом не випускалось. 4г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - не випукались. 6) Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - емiтент не є засновником iнших юридичних осiб. 7) Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня, тому що Товариством конвертацiї цiнних паперiв не проводилось. 8) Iнформацiя про замiну управителя - вiдсутня, тому що Товариством замiни управителя не проводилось. Iнформацiя стосовно п.9-14 не надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв. 16) Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась. 17) Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдстунiй, адже емiтент не випускав цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язання за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 13381020000000018
3.3. Дата державної реєстрації 07.09.2004
3.4. Територія (область) Київська
3.5. Місцезнаходження 09200, м. Кагарлик, Кагарлицький р-н, Київська обл., Фрунзе, 99
3.6. Статутний капітал (грн.) 17602110
3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
3.9. Чисельність працівників (чол.) 996
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 10.72 [2010]Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання, 47.11 [2010]Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованихмагазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 46.17 [2010]Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
3.11. Органи управління емітента Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є Генеральний директор. Органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, є Ревiзiйна комiсiя.
3.12. Засновники емітента ТОВ "Компромiс-Iнвест" код за ЄДРПОУ 36567184; Вастнед Iндастрiел лiмiтед (Vastned Industrial limited), Кiпр; Бруй Вiталiй Вiталiйович; Кривов'яз Денис Васильович; Бєлоконь Олег Якович.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада Генеральний директор
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривов'яз Денис Васильович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 001889 26.11.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi
4.4. Рік народження 1975
4.5. Освіта Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 14
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
4.8. Опис Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 14рокiв.
4.1. Посада В.о. головного бухгалтера
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скобельська Ганна Леонiдiвна
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 873996 22.05.2008 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4.4. Рік народження 1978
4.5. Освіта Вища, Нацiональний технiчний унiверситет "КПI"
4.6. Стаж керівної роботи (років) 7
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Бурба", головний бухгалтер
4.8. Опис Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7. Призначено Наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №3992 вiд 03.07.2013р. На посаду виконуючого обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» з 03.07.2013 р. з випробувальним термiном 3 мiсяцi. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада Головний бухгалер
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скобельська Ганна Леонiдiвна
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 873996 22.05.2008 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4.4. Рік народження 1978
4.5. Освіта Вища, Нацiональний технiчний унiверситет "КПI"
4.6. Стаж керівної роботи (років) 7
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав виконуючий обов’язки головного бухгалтер ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"
4.8. Опис ПРИЗНАЧЕНО Наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №6400 вiд 31.10.2013р. на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» Скобельську Ганну Леонiдiвну з 01.11.2013 р. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
5.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
5.4. Місцезнаходження вул. Грiнченка 3, м. Київ, Україна, 01001
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензiя №АВ581322
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
5.7. Міжміський код та телефон 044 279-13-25, 279-65-40
5.8. Факс 044 279-13-22
5.9. Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
5.10. Опис ПАТ " Нацiональний депозитарiй України " здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
5.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прiоритет Сек'юрiтiз"
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23163399
5.4. Місцезнаходження пр-т Возз'єднання, 7-А, м. Київ, 02160
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №456996
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.04.2009
5.7. Міжміський код та телефон 0445582563
5.8. Факс 0445582563
5.9. Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
5.10. Опис Зберiгач цiнних паперiв у якого вiдкрито рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
5.1. Найменування Аудиторська фiрма "Хорта" у формi ТОВ
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23456576
5.4. Місцезнаходження вул. Анрi Барбюса, 11/2 оф. 65, м. Київ, 03150
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №0826
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
5.7. Міжміський код та телефон 0445216427
5.8. Факс 0445216427
5.9. Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
5.10. Опис АФ "Хорта" надає емiтенту аудиторськi послуги
5.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК"
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16480462
5.4. Місцезнаходження вул. Артема, 52-А, м. Київ, 04053
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
5.7. Міжміський код та телефон 0442054411
5.8. Факс 0442054411
5.9. Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
5.10. Опис Рейтингове агенство здiйснює рейтингову оцiнку цiнних паперiв емiтентiв
5.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"
5.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
5.4. Місцезнаходження 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №483591
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009
5.7. Міжміський код та телефон 0563739784
5.8. Факс 0563739784
5.9. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
5.10. Опис Здiйснює торгiвлю цiнними паперами емiтента на фондовому ринку
5.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АБСОЛЮТ ФIНАНС"
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37815436
5.4. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11-А
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №580103
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.12.2011
5.7. Міжміський код та телефон д/н
5.8. Факс д/н
5.9. Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
5.10. Опис Зберiгач цiнних паперiв у якого вiдкрито рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.

6. Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.11.2010 576/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi UA1021871009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 558 31545 17602110 100
Опис 21.01.2013 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Буде розмiщено 22 940 штук акцiй на загальну суму 12800520,00 грн. Спосiб розмiщення – приватне розмiщення. 24.09.2013р. Видано тимчасове свiдоцтво №144/1/2013-Т про випуск акцiй.

Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.03.2011 47/2/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 135000 Бездокументарні іменні 135000000 18 з 1 по 15 числа наступного мiсяця 5375953.7 31.05.2020
Опис Облiгацiї iменнi вiдсотковi ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" випущено серiєю А - 135 000 штук. Спосiб розмiщення: Вiдкрите розмiщення облiгацiй серiї А.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Вафлi ваговi в асортиментi 375,81т 3929.54 12.22 336,83т 5215.98 10.16
3 Печиво вагове в асортиментi 1263,37т 10050.09 31.25 1454,87т 21655.29 42.17
4 Печиво фасоване в асортиментi 1499,13т 13690.57 42.56 1421,61т 22289 43.4

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 8733 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
ПАТ ОТП Банк договiр №CR10-134/28-2 15.09.2010 1721 11.75 13.09.2013
ПАТ ОТП Банк договiр №CR10-134/28-2 15.09.2010 2782 11.75 13.09.2013
ПАТ Унiверсал Банк Договiр №527/13 15.07.2013 2145 17.15 14.07.2014
ПАТ ОТП Банк договiр №CR10-134/28-2 15.09.2010 2085 11.75 28.02.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 130000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 130000 X X
Облiгацiї iменнi вiдсотковi серiї А 18.03.2011 130000 18 31.05.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 130 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 32026 X X
Усього зобов'язань X 170889 X X
Опис: На 31.12.2013р. облiковуються наступнi зобов'язання: iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 130000 тис.грн., довгостроковi забезпечення - 21 тис. грн., короткостроковi кредити банкiв - 8733 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 21468 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 130 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 459 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 959 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 2421 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 6698 тис. грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" за ЄДРПОУ 32967502
Територія за КОАТУУ 3222210100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 10.72
Середня кількість працівників 996
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Фрунзе, 99, м. Кагарлик, Кагарлицький р-н, Київська обл., 09200
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 123 1677 0
первісна вартість 1001 285 2488 0
накопичена амортизація 1002 162 811 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 1 0
Основні засоби: 1010 45696 41650 0
первісна вартість 1011 113194 113109 0
знос 1012 67498 71459 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 5735 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 2988 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 51554 46316 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 21968 17888 0
Виробничі запаси 1101 7527 7243 0
Незавершене виробництво 1102 82 41 0
Готова продукція 1103 7619 6396 0
Товари 1104 6740 4208 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 41618 38684 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

6041

5439

0
з бюджетом 1135 535 995 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 27 249 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1619 1632 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 116 2799 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 116 2799 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 628 131956 0
Усього за розділом II 1195 72525 199393 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 124079 245709 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 17602 30403 0
Капітал у дооцінках 1405 35978 33246 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 3870 3870 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2326 7301 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 59776 74820 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 10917 130000 0
Довгострокові забезпечення 1520 30 21 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 10947 130021 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 14663 8733 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 15504 21468 0
за розрахунками з бюджетом 1620 256 130 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 739 459 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1563 959 0
за одержаними авансами 1635 362 2421 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 20269 6698 0
Усього за розділом IІІ 1695 53356 40868 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 124079 245709 0

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
Керівник Кривов'яз Денис Васильович
Головний бухгалтер Скобельська Ганна Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" за ЄДРПОУ 32967502
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 4 квартал 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 224288 258166
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 175275 ) ( 200606 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

49013

57560
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1325 39673
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 13511 ) ( 7251 )
Витрати на збут 2150 ( 24446 ) ( 25717 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1892 ) ( 40945 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

10489

23320
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 402 960
Інші доходи 2240 151245 313796
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 8865 ) ( 25417 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 148296 ) ( 310452 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

4975

2207
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

4975

2207
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -2732 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -2732 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -2732 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2243 2207

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 92302 119897
Витрати на оплату праці 2505 20478 25461
Відрахування на соціальні заходи 2510 7583 9395
Амортизація 2515 4886 4585
Інші операційні витрати 2520 44567 53355
Разом 2550 169816 212693

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
Керівник Кривов'яз Денис Васильович
Головний бухгалтер Скобельська Ганна Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" за ЄДРПОУ 32967502
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 4 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

261120

294441
Повернення податків і зборів 3005 615 625
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 590 9287
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 167599 )

( 214633 )
Праці 3105 ( 18558 ) ( 21789 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8775 ) ( 10288 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3346 ) ( 3193 )
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 43606 ) ( 54974 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 20441 -524
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 146900 200016
необоротних активів 3205 263 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 16 0
дивідендів 3220 386 959
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 160142 ) ( 169383 )
необоротних активів 3260 ( 2299 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -14876 31592
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 12801 0
Отримання позик 3305 35295 75450
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 5 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 41100 79309
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 9883 ) ( 28113 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2882 -31972
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2683 -904
Залишок коштів на початок року 3405 116 1020
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2799 116

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
Керівник Кривов'яз Денис Васильович
Головний бухгалтер Скобельська Ганна Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" за ЄДРПОУ 32967502
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 4 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3571
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3572
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3573
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3574
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3576
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3577
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" за ЄДРПОУ 32967502
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 4 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 17602 35978 0 3870 2326 0 0 59776
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 17602 35978 0 3870 2326 0 0 59776
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 4975 0 0 4975
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -2732 0 0 0 0 0 -2732
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 12801 0 0 0 0 0 0 12801
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 12801 -2732 0 0 4975 0 0 15044
Залишок на кінець року 4300 30403 33246 0 3870 7301 0 0 74820

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
Керівник Кривов'яз Денис Васильович
Головний бухгалтер Скобельська Ганна Леонiдiвна