Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Кривов'яз Д.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.10.2013
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Кондитерська фабрика "Лагода"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09200, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99
4. Код за ЄДРПОУ
32967502
5. Міжміський код та телефон, факс
0443937992 0443937992
6. Електронна поштова адреса
yurist@zagora.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.11.2013
(дата)
2. Повідомлення №209(3759) Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 06.11.2013
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці lagoda.com.ua в мережі Інтернет 01.11.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.10.2013 призначено Головний бухгалтер Скобельська Ганна Леонiдiвна МЕ 873996
22.05.2008 Подiльський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
ПРИЗНАЧЕНО Наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №6400 вiд 31.10.2013р. на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» Скобельську Ганну Леонiдiвну (паспорт: серiя МЕ № 873996, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, 22 травня 2008р.). з 01.11.2013 р. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi: - з 05.06.2001р. по 30.12.2001р. – iнженер-конструктор Державного пiдприємства завод «Арсенал»; - з 02.01.2003 р. по 29.09.2006 р. – бухгалтер ЗАТ «Консалтинговий центр»; - з 01.10.2006 по 25.08.2008 р. – заступник головного бухгалтера ТОВ «Сири Волинi»; - з 01.09.2008 р. по 20.11.2009 р. – головний бухгалтер ТОВ «НВП «Електромашина»; - з 21.11.2009 р. по 26.11.2010 р. – директор ТОВ «Транспортна агенцiя «Трансплюс»; - з 01.08.2011 р. по 02.01.2013 р. - заступник головного бухгалтера ТОВ «Агропромсервiс»; - з 01.10.2012 р. по 03.01.2013 р. – головний бухгалтер за сумiсництвом ТОВ «Бурба»; - з 03.01.2013 р. по 27.06.2013 р. – головний бухгалтер ТОВ «Бурба»; - з 03.07.2013 р. по 31.10.203р. - виконуючий обов’язки головного бухгалтер ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода".