Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Кривов'яз Денис Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32967502
4. Місцезнаходження
Київська, Кагарлицький, 09204, м.Кагарлик, Фрунзе,99
5. Міжміський код, телефон та факс
044 393-79-92 044 393-79-92
6. Електронна поштова адреса
yurist@zagora.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 77 (3874) частина II   25.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці lagoda.com.ua в мережі Інтернет 23.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 3) Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - не створювало.4) Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – вiдсутнiй корпоративний секретар. 10) Iнформацiя про дивiденди – не виплачувались. 12.3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – емiтент не випускав iнших цiнних паперiв. 12.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiтент не випускав похiдних цiнних паперiв. 12.5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - вiдсутня iнформацiя. 15) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - емiтент не випускав борговi цiннi папери. 18) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – не випускались iпотечнi облiгацiї. 19) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. 20) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня. 21) Iнформацiя про випуску iпотечних сертифiкатiв – iпотечних сертифiкатiв не випускалось. 22) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – вiдсутня iнформацiя. 23) Основнi вiдомостi про ФОН – вiдсутня iнформацiя. 24) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН – не випускались. 25) Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН – вiдсутня iнформацiя. 26) Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН – iнформацiя вiдсутня. 27) Правила ФОН – вiдсутня iнформацiя. 31) Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (у разi наявностi) - в ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi . 32) Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - випуск цiльових облiгацiй не здiйснювало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
13381020000000018
3. Дата проведення державної реєстрації
07.09.2004
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
17602110
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
996
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованихмагазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.17 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК"
2) МФО банку
300249
3) поточний рахунок
260030310200
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК"
5) МФО банку
300249
6) поточний рахунок
260020310210

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" № 580357 10.03.2011 Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками 27.05.2015
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): прогноз на продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Нацiональне рейтингове агентство "РЮРIК" уповноважене рейтингове агентство 30.10.2013 Стабiльний

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Вастнед Iндастрiел лiмiтед (Vastned Industrial limited), Кiпр 000000000 23000Кiпр Нiкосiя 5А, Егкомi, П.С.2430 2.368
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компромiс - Iнвест" 36567184 09200Україна м. Кагарлик Фрунзе, 99 61.9591
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бруй Вiталiй Вiталiйович СН 641396 11.12.1997 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 4.7012
Бєлоконь Олег Якович МЕ 118399 25.06.2002 Днiпровський РУГУ МВС України в м. Києвi 7.101
Кривов'яз Денис Васильович СО 001889 26.11.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi 9.5007
Надикто Олександр Борисович СН 169816 11.07.1996 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 7.2278
Степура Сергiй Михайлович СН 538557 06.11.1997 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 7.1422
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривов"яз Денис Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 001889 26.11.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.12.2005 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 14 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скобельська Ганна Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 873996 22.05.2008 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет "КПI"
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
виконуючий обов’язки головного бухгалтер ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.10.2013 д/н
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Володимир Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 311908 25.10.1996 Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.08.2007 до переобрання
9) Опис
Наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» (надалi - Товариство) №8574 вiд 28.12.2012 року, на пiдставi заяви про звiльнення вiд виконання обов’язкiв головного бухгалтера (за сумiщенням посад) з 01.01.2013 року, звiльнено з посади виконуючого обов’язкiв головного бухгалтера Полiщука Володимира Вiкторовича. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данилюк Василь Антонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 088093 05.06.1996 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвської областi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ «Де Вiта»
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.12.2012 до переобрання
9) Опис
Наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №8574 вiд 28.12.2012 року, ПРИЗНАЧЕНО з 02.01.2013 р. на посаду Головного бухгалтера. Наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №3947 вiд 02.07.2013р., на пiдставi заяви про звiльнення з посади головного бухгалтера з 02.07.2013р., звiльнено за власним бажанням ст. 38 КЗпП
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
В.о. головного бухгалтера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скобельська Ганна Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 873996 22.05.2008 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет "КПI"
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Бурба", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
03.07.2013 з випробувальним термiном 3 мiсяцi.
9) Опис
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7. Призначено Наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №3992 вiд 03.07.2013р. На посаду виконуючого обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» з 03.07.2013 р. з випробувальним термiном 3 мiсяцi. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ПРИЗНАЧЕНО Наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №6400 вiд 31.10.2013р. на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» з 01.11.2013 р. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Кривов"яз Денис Васильович СО 001889 26.11.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi 2997 9.5007 2997 0 0 0
Усього 2997 9.5007 2997 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компромiс-Iнвест" 36567184 09200 Україна Київська Кагарлицький р-н м. Кагарлик вул. Фрунзе, буд. 99 19545 61.9591 19545 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 19545 61.9591 19545 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.01.2013
Кворум зборів** 97.63
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лiчильної комiсiї. 2. Про обрання голови та секретаря зборiв. 3. Про затвердження регламенту зборiв та порядку голосування на зборах. 4. Про затвердження трудового контракту з Генеральним директором. 5. Про затвердження рiшення дирекцiї про погашення облiгацiйного займу. 6. Про затвердження умов договору укладеного з оцiнювачем майна товариства. 7. Затвердження ринкової вартостi акцiй. 8. Про збiльшення розмiру статутного капiталу ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 9. Про прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" та затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства. 10. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 11. Про визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження: прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення акцiй (у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та повнiстю оплачено); затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi невнесення (не затвердження) у встановленi законодавством строки змiн до статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу акцiонерного товариства з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 12. Про визначення уповноважених осiб ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода", яким надаються повноваження: отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це передбачено умовами приватного розмiщення акцiй); проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй; пров Результати розгляду питань порядку денного: Рiшення прийнято одноголосно.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Грiнченка 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензiя №АВ581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон 044 279-13-25, 279-65-40
Факс 044 279-13-22
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис ПАТ " Нацiональний депозитарiй України " здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прiоритет Сек'юрiтiз"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23163399
Місцезнаходження 02160 Україна м. Київ д/н м. Київ пр-т Возз'єднання, 7-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №456996
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.04.2009
Міжміський код та телефон 0445582563
Факс 0445582563
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Зберiгач цiнних паперiв у якого вiдкрито рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 16480462
Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Артема, 52-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
Міжміський код та телефон 0442054411
Факс 0442054411
Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
Опис Рейтингове агенство здiйснює рейтингову оцiнку цiнних паперiв емiтентiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №483591
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009
Міжміський код та телефон 0563739784
Факс 0563739784
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Опис Здiйснює торгiвлю цiнними паперами емiтента на фондовому ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АБСОЛЮТ ФIНАНС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37815436
Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Предславинська, 11-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №580103
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.12.2011
Міжміський код та телефон (044) 591-52-51
Факс (044) 591-52-51
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Зберiгач цiнних паперiв у якого вiдкрито рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство «Аудиторська фiрма «Аналiтик»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14274505
Місцезнаходження 01042 Україна м. Київ д/н м. Київ вул.. Чигорiна 57-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 0030
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044)2780588
Факс (044)2780588
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська фiрма, яка здiйснює аудит фiнансової звiтностi емiтента

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.11.2010 576/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi UA1021871009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 558 31545 17602110 100
Опис 21.01.2013 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Буде розмiщено 22 940 штук акцiй на загальну суму 12800520,00 грн. Спосiб розмiщення – приватне розмiщення. 24.09.2013р. Видано тимчасове свiдоцтво №144/1/2013-Т про випуск акцiй.
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18.03.2011 47/2/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 135000 Бездокументарні іменні 135000000 21 з 1 до 15 числа наступного мiсяця 5783099.46 31.05.2020
Опис Облiгацiї iменнi вiдсотковi ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" випущено серiєю А - 135 000 штук. Спосiб розмiщення: Вiдкрите розмiщення облiгацiй серiї А.
 

XI. Опис бізнесу

ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» вже бiльше 10 рокiв працює на ринку, а торгiвельна марка «Загора» завоювала популярнiсть серед населення, що позитивно вiдобразилось на позицiях компанiї. Фабрика випускає i реалiзує кондитерськi вироби з 1998 року i за цей час увiйшла до четвiрки лiдерiв галузi в Українi, а її доля у виробництвi вафель i печива склала 6,5%.
 
ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" має слiдуючi виробничi пiдроздiли: бесквiтний цех, вафельний цех. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй Товариство не має. У 2013р. органiзацiйна структура Товариства в порiвняннi з 2012р. Не змiнювалась.
 
На протязi 2013р. чисельнiсть працiвнкiв складає 996 чол.
 
ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" не належить до будь - яких об'єднань пiдприємств.
 
ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Протягом звiтного року пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї ПрАТ "Кондитреська фабрика "Лагода" не надходили.
 
Форма бухгалтерського облiку та облiкова полiтика ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" визначенi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", наказу про облiкову полiтику. Фiнансова звiтнiсть емiтента складена за змiстом i формою, якi передбаченi П(с)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(с)БО 2 "Баланс", П(с)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал i Примiток до звiтiв. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться згiдно з вимогами П(с)БО 7 "Основнi засоби". До основних засобiв емiтента залiковуються матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва, надання послуг, а також для здiйснення адмiнiстративних i соцiально - культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Основнi засоби вiдображенi в Балансi за первiсною вартiстю. Облiк запасiв емiтента здiйснюється вiдповiдно до вимог П(с)БО 9 "Запаси". Оцiнка вибуття запасiв у виробництво, продаж та iнше вибуття здiйснюється iз застосуванням методу середньозваженої собiвартостi. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс емiтента за первiсною вартiстю. Оцiнка i визнання доходiв емiтента здiйснюється згiдно з вимогами П(с)БО 15 "Дохiд". Вiдображення витрат у бухгалтерському облiку здiйснюється згiдно вимог П(с)БО 16 "Витрати".
 
Асортимент ПрАТ КФ «Лагода» мiстить 140 найменувань, серед них, «Артек», «До чаю», «Браво», «Тет-а-тет», «Чорний принц» i багато iнших. ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» випускає i реалiзує кондитерськi вироби не лише пiд своїми торгiвельними марками, а так само є виробником продукцiї в сегментi Private Label. Компанiя успiшно працює по проектах PL з такими крупними мережами України як ТОВ «АТБ-маркет» - ТМ «Солодко», ЗАТ «Fozzy Group» - ТМ «Повна Чаша», ТОВ «Квiза-Трейд» - ТМ «ХIТ ПРОДУКТ», ТОВ ТД «Копiйка» - ТМ «Копiйка», ТОВ ПКФ «Лiа» - ТМ «А1», ТОВ «Адвентiс» - ТМ «По-Нашому», ТМ «Easy & Good». На особливу увагу заслуговує спiвпраця ПрАТ «Лагода» з партнерами, завдяки яким в Українi солодощi вiд ТМ «Загора» можна знайти в будь-якому регiонi – бiльш нiж в 70% торгiвельних мережах. У iнших країнах придбати солодощi, також не складе труднощiв, оскiльки ПрАТ КФ «Лагода» поставляє кондитерськi вироби до Росiї, Бiлорусiї, Румунiї, Азербайджану, Таджикистану, Грузiї, Монголiї, Iзраїлю, Молдавiї i Приднiстров'я, а також в країни Балтiї.
 
Протягом останнiх п'яти рокiв найбiльш питома вага у придбаннi активiв емiтента належала основним засобам. Iнших значних iнвестицiй або придбань Товариство не планує. Стосовно вiдчужень данi вiдсутнi.
 
Iнформацiї про вчиненi правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами вiдсутня.
 
Основнi засоби емiтента розмiщенi за адресою: 09200, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99.
 
На дiяльнiсть пiдприємства впливають коливання цiн на сировину, енергоносiї, висока вартiсть нових технологiчних лiнiй i обладнання в порiвннням з об'ємом продажу, недосконала податкова полiтика.
 
Протягом звiтного року ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" виплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства у розмiрi 268855,53 грн.
 
В своїй дiяльностi пiдприємство використовує не тiльки власнi кошти, але й залученi. Товариство користується короткостроковими i довгостроковими банкiвськими кредитами.
 
Укладенi, але не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
 
У подальшому емiтент планує проводити : реконструкцiю внутрiшнiх та зовнiшнiх електромереж, каналiзацiйних та водопровiдних мереж, реконтрукцiю складiв, тощо.
 
Власнi науковi дослiдження та розробки емiтентом не проводяться.
 
1. Справа №910/680/13 до ТОВ «Метро кеш енд керi Україна»; 2. Справа № 911/2865/13 з ТОВ «Метро кеш енд керi Україна»; 3. Справа №910/19314/13 до ТОВ «Си Эн Ай Бейкерс»; 4. Справа №910/20886/13 до ТОВ «G-M 2013»; 5. Справа №910/20196/13 до "Продiнтергруп"; 6. Справа №368/1608/13-Ц до ДВС Кагарлицького РУЮ; 7. Справа №А6/260-08, К-297/10, 2а-3586/12/1070 до Госп суд Київськ обл. КААСУ ВАСУ, КОАСУ; 8. Справа №810/1712/13а; К/800/59435/13, К/51767/13 до Миронiвська МДПI Київської областi ДПС; ДПС у Київськiй областi, КОАС; 9. Справа №810/1279/14-а до ГУМДЗ Київ. Обл. МДЗУ; КОАС; 10. Справа № 2а-3789/11/1070, К/9991/33523/12 до КОАСУ, КААСУ, ВАСУ; 11. Справа №810/1297/14 до ГУМДЗ Київ. Обл.; КОАС ;
 
ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" здiйснюється безперервна модернiзацiя виробництва. Технологiчний процес виробництва продукцiї здiйснюється на обладнаннi, що забезпечує найвищу якiсть продукцiї.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 113194 113109 0 0 113194 113109
будівлі та споруди 58110 58157 0 0 58110 58157
машини та обладнання 51495 51709 0 0 51495 51709
транспортні засоби 1801 1426 0 0 1801 1426
інші 1788 1817 0 0 1788 1817
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 113194 113109 0 0 113194 113109
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi i споруди - 35 рокiв; машини i обладнання - 3-10 рокiв, транспортнi засоби - 10-20 рокiв, iншi - 1-5 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок 2013р. складає 113194 тис.грн., на кiнець 2012р. -113109 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв -63,18 %. Сума нарахованого зносу: 71459 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв не вiдбулися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 74820 59776
Статутний капітал (тис. грн.) 30403 17602
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 30403 17602
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 44417 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 44417 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 42174 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 42174 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 8733 X X
у тому числі:  
ПАТ ОТП Банк договiр №CR10-134/28-2 15.09.2010 1721 11.75 13.09.2013
ПАТ ОТП Банк договiр №CR10-134/28-2 15.09.2010 2782 11.75 13.09.2013
ПАТ Унiверсал Банк Договiр №527/13 15.07.2013 2145 17.15 14.07.2014
ПАТ ОТП Банк договiр №CR10-134/28-2 15.09.2010 2085 11.75 28.02.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 130000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 130000 X X
Облiгацiї iменнi вiдсотковi серiї А 18.03.2011 130000 18 31.05.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 130 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 32026 X X
Усього зобов'язань X 170889 X X
Опис: На 31.12.2013р. облiковуються наступнi зобов'язання: iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 130000 тис.грн., довгостроковi забезпечення - 21 тис. грн., короткостроковi кредити банкiв - 8733 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 21468 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 130 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 459 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 959 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 2421 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 6698 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Вафлi ваговi в асортиментi 1432,39 т 15644.87 12.56 1438,37т 21998.7 11.27
2 Печиво вагове в асортиментi 5420,12т 44846.69 36 5869,04т 81698.58 41.87
3 Печиво фасоване в асортиментi 5424,89т 50730.53 40.72 5398,24т 83165.46 42.62

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина 56.04
2 Витрати на оплату працi 19.95
3 Вартiсть придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарiв, виконанням робiт, надання послуг 9.01
4 Енергоресурси 9.21
5 Iншi витрати 5.79

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
02.01.2013 05.02.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.01.2013 10.01.2013 Відомості про проведення загальних зборів
21.01.2013 22.01.2013 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
03.07.2013 04.07.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.10.2013 01.11.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне акцiонерне товариство «Аудиторська фiрма «Аналiтик»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 14274505
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01042, м. Київ, вул.. Чигорiна 57-А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0030 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Нами, аудиторами Приватним акцiонерним товариством «Аудиторська фiрма «Аналiтик» (надалi Аудиторська фiрма), проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановлених законодавством вимог до формування фiнансової звiтностi, що додається, та включає загальну iнформацiю про Приватне акцiонерне товариство «Кондитерська фабрика «Лагода» (надалi Товариство) у складi: Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi за даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2013 року. Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Аудиторська перевiрка проводилась в термiн з 31.03.2014 року по 17.04.2014р. Основнi вiдомостi про емiтента Реєстрацiйнi данi: Приватне акцiонерне товариство «Кондитерська фабрика «Лагода», зареєстроване Кагарлицькою районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi, отримало свiдоцтво серiї А00 № 1205770, включено до ЄДР за № 1 338 102 0000 000018 вiд 07.09.2004 року як Закрите акцiонерне товариство. Скорочена назва: ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"). Повна та скорочена назва англiйською мовою: Cofectionery "Lagoda" Private Joint-Stock Company, Cofectionery "Lagoda" PRJSC) Акцiонерне товариство закритого типу перетворене на Приватне акцiонерне товариство, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 18.02.2011 р. за № 1 338 105 0014 000018. Мiсцезнаходження (фактична i юридична адреса): 09200, Київська область, Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе 99. Код ЄДРПОУ – 32967502. Згiдно з довiдкою № 955685 з ЄДРПОУ вiд 07.11.2013 року встановлено такi види дiяльностi Товариства за КВЕД: • 10.72 - виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання (основний); • 46.17 - дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; • 46.33 - оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами; • 46.39 - неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; • 47.11 - роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Генеральний директор - Кривов’яз Денис Васильович, Головний бухгалтер – Скобельська Ганна Леонiдiвна. Основнi вiдомостi про Аудиторську фiрму. Повна назва Приватне акцiонерне товариство «Аудиторська фiрма «Аналiтик» Код ЄДРПОУ 14274505 Мiсцезнаходження Юр. адр. : 01042, м. Київ, вул.. Чигорiна 57-А Факт. адр.: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0030 вiд 26.01.2001 р., чинне до 15.12.2015 р. Керiвник Головач Володимир Володимирович Контактний телефон (044)2780588 Перевiрку проведено незалежними аудиторами: Головачем Володимиром Володимировичем (сертифiкат Аудитора Банку № 0064 вiд 29.10.2009 р., чинне до 21.01.2015 р.) та Топоровською Надiєю Павлiвною (сертифiкат АПУ серiї А № 003402 вiд 25.06.1998, чинний до 25.06.2017 р.). Мiсце проведення аудиту: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу: Управлiнський персонал ПрАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до застосованої концептуальної основи стосовно: - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; - подання облiкових оцiнок. Вiдповiдальнiсть аудитора: Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансових звiтiв на основi аудиторської перевiрки. Аудит проводився у вiдповiдностi до норм Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 року, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 N 229/7 «Про застосування стандартiв аудиту» iз змiнами, внесеними рiшенням Аудиторської палати України вiд 03.11.2011 № 240/7. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. • Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття їх у фiнансових звiтах. • Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке враховує оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок. Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах, для розробки аудиторських процедур у вiдповiдностi до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. • Аудит включає i оцiнку облiкової полiтики, коректнiсть облiкових оцiнок управлiнським персоналом та загального представлення фiнансових звiтiв. Аудиторський висновок складено на виконання Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. N 2826, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013р. за N 2180/24712, «Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)». • При аналiзi господарських операцiй аудитором вивченi договiрна система, облiковi регiстри, бухгалтерський облiк, звiтнiсть, Статутнi та реєстрацiйнi документи, Накази та Положення. • Iнформацiя, що мiститься у цьому звiтi, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПрАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА», що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною та достовiрною. Аудит фiнансової звiтностi Товариства за перiод 01.01.2013р. - 31.12.2013р. проведений вибiрковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєвi виправлення (помилки). При визначення рiвня суттєвостi використовувався наступний метод розрахунку: Можливi значення базового показника, в тис. грн. Рiвень (межа, границя) суттєвостi, у % Межа суттєвої помилки, в тис. грн. 0 - 25 2 0 - 0,5 25 - 50 1,67 0,42 - 0,84 50 - 100 1,37 0,68 - 1,37 100 - 500 1,07 1,07 - 5,35 500 - 2 000 0,77 3,85 - 15,4 2 000 - 5 000 0,27 5,4 - 13,5 5 000 - 10 000 0,17 8,5 - 17 10 000 - 100 000 0,05 5 - 50 Як основа для розрахунку рiвня суттєвостi, брався показник фiнансової звiтностi - валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Отже, станом на 31.12.2013р. валюта балансу Товариства становила 245 709 тис. грн., вiдповiдно - рiвень (межа, границя) суттєвостi визначена на рiвнi 22,8 тис. грн. Це означає, що всi можливi випадки допустимих помилок в сумi 22,8 тис. грн. i вище розглядались як суттєвi. На думку аудитора, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. Ми не виключаємо можливостi, що iснують документи i iнформацiя, яка з будь-яких причин не були наданi для аналiзу Аудит проведено на пiдставi договору № б\н вiд 31.03.2014 року. Масштаб перевiрки: з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки. (незгода з управлiнським персоналом): Позачерговими зборами ПрАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» 21 сiчня 2013 року було ухвалено рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв ( Протокол вiд 21.01.2013 р.). Додатковi внески були проведенi, але збiльшення статутного капiталу у 2013 роцi не пройшло реєстрацiю та не було зафiксовано в установчих документах Товариства. Аудитори звертають увагу управлiнського персоналу, що додатковi внески, вiдповiдно до Наказу МФУ № 627 вiд. 27.06.2013 року , повиннi бути вiдображенi на Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капiтал" по субрахунку 404 «Внески до незареєстрованого статутного капiталу», та у Балансi( Звiтi про фiнансовий стан) у рядку код 1401 «Внески до незареєстрованого статутного капiталу» Висловлення умовно-позитивної думки аудитора Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» станом на 31 грудня 2013р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату у вiдповiдностi до визначеної концептуальної основи фiнансової звiтностi та в цiлому вiдповiдає вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України. Змiстовна частина аудиторського висновку 1. Стан бухгалтерського облiку в Товариствi Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний. Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно. На основi проведених аудиторами тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996 - XIV (далi - Закон № 996), затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, Положення про бухгалтерський облiк операцiй Товариства. 2.Розкриття iнформацiї за видами активiв У результатi проведеної перевiрки аудиторами встановлено, що облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999р. № 242 та Положенню про бухгалтерський облiк Товариства На балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи по залишковiй вартостi на суму 1 677 тис. грн. Облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р. № 92 (далi - П(С)БО 7), та Положенню про бухгалтерський облiк Товариства. За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2013 року на балансi облiковувалися основнi засоби по залишковiй вартостi на суму 41 650 тис. грн. До складу необоротних активiв Товариства належать: - довгострокова дебiторська заборгованiсть – 2 988 тис. грн. До складу активiв належать: - виробничi запаси – 7 243 тис. грн.; - незавершене виробництво - 41 тис. грн.; - готова продукцiя - 6 396 тис. грн.; - товари - 4 208 тис. грн.; - дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - чиста реалiзацiйна вартiсть – 38 684 тис. грн., - дебiторська заборгованiсть з бюджетом – 995 тис. грн.; - дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 5 439 тис. грн.; - iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 1 632 тис. грн.; - грошi та еквiваленти – 2 799 тис. грн.; - iншi оборотнi активи – 131 956 тис. грн. На пiдставi проведеного тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, наведених в звiтностi, можна зазначити, що наведенi в звiтностi показники активiв є реальними та оцiненi i класифiкованi згiдно нормативних вимог нацiональних П(с)БО. 3. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов’язання Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов‘язань Товариства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20. До складу зобов’язань Товариства належать: Довгостроковi зобов’язання, станом на 31.12.2013 року, у балансi Товариства становлять 130 021 тис. грн. До складу поточних зобов’язань вiдносяться: - Короткостроковi кредити банкiв – 8 733 тис. грн.; - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 21 468 тис. грн. Поточнi зобов’язання за розрахунками: - з одержаних авансiв – 2 421 тис. грн.; - з бюджетом - 130 тис. грн.; - зi страхування - 459 тис. грн.; - з оплати працi - 959 тис. грн. Iншi поточнi зобов’язання – 6 698 тис. грн. Ми вважаємо, що оцiнка зобов’язань достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому, внаслiдок їх погашення. Iнформацiя за видами зобов’язань повнiстю розкрита у вiдповiдних статтях фiнансової звiтностi. 4.Статутний капiтал Статутний капiтал згiдно Статуту Товариства (нова редакцiя), затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15/02/11 вiд 15.02.2011р.) ст..7.2., становить 17 602 110 (Сiмнадцять мiльйонiв шiстсот двi тисячi сто десять) гривень. У вiдповiдностi до ст..7.3. Статутний капiтал Товариства складається виключно з простих iменних акцiй та подiлений на 31 545 (Тридцять одну тисячу п’ятсот сорок п’ять) простих iменних акцiй, кожна з яких номiнальною вартiстю 558 (П'ятсот п'ятдесят вiсiм) гривень. Статутний капiтал сформовано у повному обсязi. Змiни до вартостi зареєстрованого статутного капiталу за перiод 2013 року не вносились. Порядок проведення аналiтичного облiку по рахунках «Статутний капiтал» вiдповiдає вимогам дiючого законодавства з бухгалтерського облiку. 5. Власний капiтал та вартiсть чистих активiв Станом на 31.12.2013 року власний капiтал Товариства складає 74 820 тис. грн. Слiд зазначити, що за перiод дiяльностi Товариства у 2013 роцi отримано чистого прибутку у сумi 4 975 тис. грн. До складу власного капiталу вiдноситься: - Статутний капiтал - 17 602 тис. грн.; - Внески до незареєстрованого статутного капiталу – 12 801 тис. грн. - Капiтал у дооцiнках - 33 246 тис. грн..; - Резервний капiтал - 3 870 тис. грн. - Нерозподiлений прибуток – 7 301 тис. грн. Iнформацiя щодо власного капiталу достовiрно та в повнiй мiрi вiдповiдає даним бухгалтерського облiку Товариства. Станом на 31.12.2013 року рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв, що розрахована за «Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» (Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485) бiльша за статутний капiтал на 57 218 тис. грн. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу (Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України дотримуються). 6. Розкриття iнформацiї щодо чистого прибутку, повноти та достовiрностi вiдображених фiнансових результатiв дiяльностi товариства Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону № 996. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2013 рiк, вiдповiдають первинним документам. Облiк витрат та доходiв вiдповiдає вимогам вiдповiдно П(с)БО 16 «Витрати» та П(с)БО 15 «Доходи». За перiод 2013 року Товариство отримало чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї – 224 288 тис. грн.; Iншi операцiйнi доходи – 1 325 тис. грн..; Iншi фiнансовi доходи - 402 тис. грн. Iншi доходи - 151 245 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 175 275 тис. грн..; Адмiнiстративнi витрати - 13 511 тис. грн.; Витрати на збут - 24 446 тис. грн.; Iншi операцiйнi витрата - 1 892 тис. грн.; Фiнансовi витрати - 8 865 тис. грн.; Iншi витрати -148 296 тис. грн. Фiнансовий результат, доходи та витрати, що зазначенi в звiтностi в повнiй мiрi вiдповiдають даним синтетичного облiку. Данi синтетичного облiку обґрунтованi регiстрами аналiтичного облiку та первинними документами. Фiнансовим результатом Товариства за 2013 рiк є чистий прибуток у сумi 4 975тис. грн. 7. Наявнiсть та незмiннiсть облiкової полiтики Товариства Вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. за № 996-ХIV, Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та з метою забезпечення єдиних принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi господарських операцiй в облiку i складання фiнансової звiтностi Товариством було видано Наказ № 02 вiд 05.01.2013 р. «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики у 2013 роцi». В облiковiй полiтицi вiдображенi всi принципи питання органiзацiї бухгалтерського облiку Товариства. 8. Розкриття складу особливої iнформацiї емiтента цiнних паперiв Слiд зазначити, що аудиторами в ходi перевiрки отримано iнформацiю щодо дiй Товариства на протязi 2013 року, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006р. за № 3480-IV - За перiод 2013 року вiдбулись змiни у складi посадових осiб; - 02.01.2013 р. наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №8574 вiд 28.12.2012 року, на пiдставi заяви про звiльнення вiд виконання обов’язкiв головного бухгалтера (за сумiщенням посад) з 01.01.2013 року, звiльнено з посади виконуючого обов’язкiв головного бухгалтера Полiщука Володимира Вiкторовича. Призначено з 02.01.2013 р. на посаду Головного бухгалтера Товариства Данилюка Василя Антоновича. - 03.07.2013р. наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №3947 вiд 02.07.2013р., на пiдставi заяви про звiльнення з посади головного бухгалтера з 02.07.2013р., звiльнено за власним бажанням ст. 38 КЗпП Данилюка Василя Антоновича. Призначено наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №3992 вiд 03.07.2013р. на посаду виконуючого обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» Скобельську Ганну Леонiдiвну (з 03.07.2013 р. з випробувальним термiном 3 мiсяцi). - 01.11.2013 р. призначено наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №6400 вiд 31.10.2013р. на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» Скобельську Ганну Леонiдiвну з 01.11.2013 р. - За перiод 2013 року змiн власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства не вiдбувалось; - Позачерговими зборами ПрАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» 21 сiчня 2013 року було ухвалено рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв ( Протокол вiд 21.01.2013 р.). - У 2013 роцi загальнi збори про утворення, припинення фiлiй, представництв Товариства не приймали; - У 2013 роцi справа про банкрутство Товариства не порушувалась, ухвала про санацiю Товариства не виносилась; - 21.01.2013 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу. - У 2013 роцi рiшення про викуп власних акцiй не приймалось; - У 2013 роцi факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi вiдсутнi; - За перiод 2013 року одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства не здiйснювалось; - У 2013 роцi загальними зборами Товариства та судом рiшення про припинення або банкрутство Товариства не приймались; - Протягом 2013 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями, вiдповiдно до Закону України «Про iпотечнi облiгацiї» вiд 22.12.2005р. за № 3273-IV; - Станом на 31 грудня 2013року Товариство немає в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв; - Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку; - Цiннi папери Товариства не знаходяться у лiстингу органiзаторiв торгiвлi. 9. Iнша допомiжна iнформацiя Статутом Товариства у роздiлi 14 визначенi критерiї для вiднесення правочину до значного, вiдповiдно до абзацу 2 частини першої статтi 70 в редакцiї Закону України N 2994-VI вiд 03.02.2011р. Значним правочином вважається правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений Товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 10.Аналiз фiнансового стану Товариства На пiдставi отриманих даних аудитором здiйснено аналiз показникiв стабiльностi та платоспроможностi Товариства: Показник Формула розрахунку на 31.12.12р. на 31.12.13р. 1.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi К1=IIрозд.активу балансу/III роздiл пасиву балансу 1,3 4,8 2.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К2=грошовi кошти\III пасиву балансу 0,002 0,06 3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi К3=Iрозд.пасиву балансу\III+IV роздiл пасиву балансу 1,1 1,8 4.Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом К4=III+IV розд.пасиву балансу\I розд.пасиву балансу 0,89 0,54 5.Коефiцiєнт ефективностi використання активiв К5=чистий прибуток/пiдсумок активу балансу 0,17 0,08 6.Коефiцiєнт ефективностi використання капiталу К6=чистий прибуток\Iроздiл пасиву балансу 0,03 0,07 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань товариства та показує достатнiсть ресурсiв товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв товариства може бути сплачена негайно. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) товариства здiйснюється за даними балансу товариства, характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв товариства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу товариства до пiдсумку балансу товариства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть товариства вiд залучених засобiв. Значення коефiцiєнтiв фiнансової стiйкостi свiдчать про залежнiсть вiд залучених коштiв. Значення показникiв ефективностi використання коштiв та активiв свiдчить про фiнансову стабiльнiсть, що свiдчить про здатностi Товариства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi . Iнша iнформацiя. Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi Товариства на безперервнiй основi. Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати звiту незалежних аудиторiв. Протягом перiоду, починаючи з дати звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Товариства.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2012 1 1
3 2013 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Вiдьбулись змiни в законодавствi, пов'язанi з аудиторською дiяльнi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" за ЄДРПОУ 32967502
Територія за КОАТУУ 3222210100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 10.72
Середня кількість працівників 996
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Фрунзе,99, м.Кагарлик, Кагарлицький, Київська область, 09200, Україна,
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 123 1677 0
первісна вартість 1001 285 2488 0
накопичена амортизація 1002 162 811 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 1 0
Основні засоби: 1010 45696 41650 0
первісна вартість 1011 113194 113109 0
знос 1012 67498 71459 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 5735 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 2988 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 51554 46316 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 21968 17888 0
Виробничі запаси 1101 7527 7243 0
Незавершене виробництво 1102 82 41 0
Готова продукція 1103 7619 6396 0
Товари 1104 6740 4208 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 41618 38684 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

6041

5439

0
з бюджетом 1135 535 995 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 27 249 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1619 1632 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 116 2799 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 116 2799 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 628 131956 0
Усього за розділом II 1195 72525 199393 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 124079 245709 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 17602 30403 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 35978 33246 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 3870 3870 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2326 7301 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 59776 74820 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 10917 130000 0
Довгострокові забезпечення 1520 30 21 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 10947 130021 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 14663 8733 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 15504 21468 0
за розрахунками з бюджетом 1620 256 130 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 739 459 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1563 959 0
за одержаними авансами 1635 362 2421 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 20269 6698 0
Усього за розділом IІІ 1695 53356 40868 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 124079 245709 0

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
Керівник Кривов'яз Денис Васильович
Головний бухгалтер Скобельська Ганна Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" за ЄДРПОУ 32967502
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 224288 258166
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 175275 ) ( 200606 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

49013

57560
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1325 39673
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 13511 ) ( 7251 )
Витрати на збут 2150 ( 24446 ) ( 25717 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1892 ) ( 40945 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

10489

23320
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 402 960
Інші доходи 2240 151245 313796
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 8865 ) ( 25417 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 148296 ) ( 310452 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

4975

2207
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

4975

2207
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -2732 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -2732 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -2732 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2243 2207

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 92302 119897
Витрати на оплату праці 2505 20478 25461
Відрахування на соціальні заходи 2510 7583 9395
Амортизація 2515 4886 4585
Інші операційні витрати 2520 44567 53355
Разом 2550 169816 212693

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
Керівник Кривов'яз Денис Васильович
Головний бухгалтер Скобельська Ганна Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" за ЄДРПОУ 32967502
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

261120

294441
Повернення податків і зборів 3005 615 625
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 590 9287
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 167599 )

( 214633 )
Праці 3105 ( 18558 ) ( 21789 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8775 ) ( 10288 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3346 ) ( 3193 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 43606 ) ( 54974 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 20441 -524
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 146900 200016
необоротних активів 3205 263 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 16 0
дивідендів 3220 386 959
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 160142 ) ( 169383 )
необоротних активів 3260 ( 2299 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -14876 31592
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 12801 0
Отримання позик 3305 35295 75450
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 5 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 41100 79309
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 9883 ) ( 28113 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2882 -31972
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2683 -904
Залишок коштів на початок року 3405 116 1020
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2799 116

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
Керівник Кривов'яз Денис Васильович
Головний бухгалтер Скобельська Ганна Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" за ЄДРПОУ 32967502
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" за ЄДРПОУ 32967502
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 17602 35978 0 3870 2326 0 0 59776
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 17602 35978 0 3870 2326 0 0 59776
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 4975 0 0 4975
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -2732 0 0 0 0 0 -2732
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -2732 0 0 0 0 0 -2732
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 12801 0 0 0 0 0 0 12801
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 12801 -2732 0 0 4975 0 0 15044
Залишок на кінець року 4300 30403 33246 0 3870 7301 0 0 74820

Примітки Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
Керівник Кривов'яз Денис Васильович
Головний бухгалтер Скобельська Ганна Леонiдiвна